Υπερφασισμοκομμουνισμός: proud to be κομπλεξικός PUSH ΤΑΚΙ…. Κάρνα πρωκτοβήλλος σατανά …. 27/02/2023. Δεύτερον Μάθημαν διά τα Παιδία με Παιδεία εάν είσαστε ΕυΓονείς !!!!! Καδρώστε το !!!! Τι λέγει η Εκκλησία που θέλουν να καταλάβουν με πραξικόπημα οι αρσενοκοίται….

Δεν πηγαίνω τακτικά εις την Εκκλησία εν Ναώ, είμαι αμαρτωλότατος Χριστιανός, αλλά παρόλην την αμαρτωλότητα μου προσπαθώ και παραδέχομαι ότι δεν είμαι άξιος να αλλάξω τις εντολές της και να εγγίξω εις τα Ιερά Μυστήρια Της τα Εκ τα σά εκ των σων Του Τριαδικού Θεού. Παραδέχομαι ενώπιον Θεού και ανθρώπων την αμαρτωλότητα μου και δηλώνω ότι Ο Θεός τιμωρρεί και όσοι λένε ότι Ο Θεός δεν τιμωρρεί ψεύδονται ασύνστολα και είναι δεδηλωμένον ότι τιμωρρεί είτε διά να πειράξει, δοκιμάσει και εκπαιδεύσει, είτε διά να δοθεί δικαιοσύνη, είτε διά να αντιληφθεί την αμαρτία του ο αμαρτωλός και να ζητήσει έλεος και συγχώρεση και να παραδωθεί ει δυνατόν του άνευ όρων εις Τον Τριαδικόν Θεόν πλήρως δούλος Του!!!! Αυτά τα λέγω και εις τους αρσενοκοίται και εις τους άλλους αμαρτωλούς.

Επειδή οι Push TAKI ή ΛΟΑΤΚΙ ή όσους από αυτούς αξιώνουν διότι αναφέρομαι σε αυτούς που αξιώνουν όχι σε αυτούς που ως φυσικά πρόσωπα από αυτούς ή όσους υποστηρίζουν αυτούς που αξιώνουν να κατακτήσουν σατανικά, διαβολικά, υπομαζζωνικά, φασιστικοκομμουνιστικά, ασεβέστατα, ασελγέστατα, χωρίς δικαίωμα την Εκκλησία Του Χριστού αναφέρω τα μερικά από τα πολλά εκ της Εκκλησίας.

Ο Απόστολος των Εθνών Μέγας Άγιος Παύλος διά χάριστος Αγίου Πνεύματος είπε προς τους Ρωμαίους και γενικώς:

Μέσα στο ίδιο πνεύμα κινείται και η Αποστολική Περικοπή από την Επιστολή προς Ρωμαίους του Αποστόλου Παύλου όπου τονίζονται με σαφήνεια τι πρέπει να αποφεύγουμε στην καθημερινή μας ζωή για να μπορέσουμε να γίνουμε πραγματικοί στρατιώτες του Χριστού: «αποθώμεθα ουν τα έργα του σκότους και ενδυσώμεθα τα όπλα του φωτός, ως εν ημέρα ευσχημόνως περιπατήσωμεν, μη κώμαις και μέθαις, μη κοίταις και ασελγείαις, μη έριδι και ζήλω, αλλ’ ενδύσασθε τον Κύριον Ιησούν Χριστόν» (Ρωμαίους 13, 12β – 14α). https://www.vimaorthodoxias.gr/theologikos-logos-diafora/kiriaki-tis-tirinis-exosi-ek-tou-paradisou/

Κοίταις είναι οι κίναιδοι, πούστηδες, πρωκτογάμοι και πρωκτογαμίζοντες, τιούτοι, γκέϋ, ομοφυλόγαμοι…. Οι καλούμενοι και αρσενοκοίταις!

Πληθώρα Αγίων των οποίων ως Αγίοι ανήκει η κληρονομία της Εκκλησίας Του Χριστού ή και της Ορθόδοξης Εκκλησίας Του Χριστού αναφέρουν ότι η αρσενοκοιτία είναι η μισητότερη αμαρτία προς Τον Θεόν. Σε περίπτωση που οι ανόητοι, φτανοί στον νου, βλάκες και παγαπότηδες νομίζουν ότι Ο Θεός δεν μισεί, σας πληροφορώ ότι σε Πρέπον Μίσος αναφέρεται Ο Θεός εις την Παλαιά Διαθήκη και εις την Καινή Διαθήκη, οι 10 Μάχαιραι [μάχη + χείρα και με + χείρα επειδή η μάχαιρα είναι προέκταση της χείρας, εν προκειμένω προέκταση Χειρών Τριαδικών Θεού]:

Εξ. 20,1 Καὶ ἐλάλησε Κύριος πάντας τοὺς λόγους τούτους λέγων·

Εξ. 20,1 Και ελάλησε τότε ο Κυριος όλους τους λόγους τούτους λέγων·

Εξ. 20,2 ἐγώ εἰμι Κύριος ὁ Θεός σου, ὅστις ἐξήγαγόν σε ἐκ γῆς Αἰγύπτου, ἐξ οἴκου δουλείας.

Εξ. 20,2 Εγώ είμαι Κυριος ο Θεός σου, ο οποίος σε έβγαλα από την Αίγυπτον, από την χώραν εκείνην της δουλείας.

Εξ. 20,3 οὐκ ἔσονταί σοι θεοὶ ἕτεροι πλὴν ἐμοῦ.

Εξ. 20,3 Δεν θα υπάρχουν δια σε άλλοι θεοί πλην εμού.

Εξ. 20,4 οὐ ποιήσεις σεαυτῷ εἴδωλον, οὐδὲ παντὸς ὁμοίωμα, ὅσα ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ ὅσα ἐν τῇ γῇ κάτω καὶ ὅσα ἐν τοῖς ὕδασιν ὑποκάτω τῆς γῆς. Μεταξύ άλλων εδώ δηλώνει εις την Αγία Εταιρεία Του να μην κάνουν ομοιώματα και τα ομοιώματα δεν είναι βεβαίως τα ίδια τα αληθινά ζωντανά ή πράγματα και τα φύλα εισίν δύο θετικόν και αρνητικόν και πάντες εντός ή εκτός μήτρας γίνονται από μη ομοιώματα και φύλον σημαίνει γεννητικόν φύλον και όχι παράφυλον ή ομοίωμα ή ψευδόφυλον ή ερωτικές επιλογές κατά παραδρομήν των δύο γεννητικών φύλων ήτοι κατά ανωμαλίαν έρωτος, αρεσκείας και περιπτύξεως. Οι 10 Εντολές είναι το Καταστικόν και ο Καταστατικός Χάρτης της Ορθόδοξης Εκκλησίας ήτοι της Γνήσιας Χριστιανικής Εκκλησίας.

Εξ. 20,4 Δεν θα κατασκευάσης ποτέ δια τον εαυτόν σου είδωλον ούτε εικόνα από όσα υπάρχουν στον ουρανόν άνω, όσα εις την γην κάτω και όσα εις τα ύδατα κάτω από την γην.

Εξ. 20,5 οὐ προσκυνήσεις αὐτοῖς, οὐδὲ μὴ λατρεύσεις αὐτοῖς· ἐγὼ γάρ εμι Κύριος Θεός σου, Θες ζηλωτής, ἀποδιδοὺς ἁμαρτίας πατέρων ἐπὶ τέκνα, ἕως τρίτης καὶ τετάρτης γενεᾶς τος μισοσί με. Όσοι Τον μισούν άμεσα ή έμμεσα έστω και εάν δηλώνουν ότι Τον αγαπούν και όσοι διά των έργων τους και λόγων τους και σκοπών τους άμεσα ή έμμεσα και ασυνείδητα ή συνειδητά και συναισθητά ή ασυναίσθητα και όσους δεν τηρούν τας Εντολές του Καταστατικού Χάρτη της Αγίας Εταιρείας Εκκλησίας Του τους κηρύσσει μισητές Του. Μίσος σημαίνει μη ίσος και δη όσοι Τον θεωρούν μη ίσον τους αλλά ούτε ανώτερον τους αλλά κατώτερον τους και θέλουν να αντικαταστήσουν τας Εντολάς της Αγίας Εταιρείας Του με ιδικές τους εντολές ήτοι αιρέσεις και δι’ αιρέσεις ! Δηλώνει δε ευθαρσώς ζηλωτής, όχι φθονερός ή ζηλόφθονος, αλλά ζηλωτής ήτοι ζητεί και αιτείται να Τον λατρεύετε ενώ εσείς ζητάτε να σας λατρεύει και να αλλάξει το Καταστικόν Της Αγίας Εταιρείας Εκκλησίας Του!!!! Τα ίδια έκανε και αυτός όπου σας υποκινεί συναισθητά ή ασυναίσθητα σας και είτε υποκρίνεστε είτε όχι ότι το αντιλαμβάνεστε, ήτοι ο Σαμαέλ έκπτωτος σατανάς που αξιώνει ο ψεύστης τον όρον και προσδιορισμόν Εωσφόρος.

Εξ. 20,5 Δεν θα προσκυνήσης αυτά, ούτε θα τα λατρεύσης· διότι Εγώ είμαι Κυριος ο Θεός σου, Θεός ζηλότυπος, ο οποίος επιβάλλει τιμωρίας εις τα τέκνα δια τας αμαρτίας των γονέων των μέχρι τρίτης και τετάρτης γενεάς, εις όσους με μισούν.

Εξ. 20,6 καὶ ποιῶν ἔλεος εἰς χιλιάδας τοῖς ἀγαπῶσί με καὶ τοῖς φυλάσσουσι τὰ προστάγματά μου.

Εξ. 20,6 Αλλά στέλλω το έλεός μου εις τας χιλιάδας εκείνων, που με αγαπούν και φυλάσσουν τας εντολάς μου.

Εξ. 20,7 ο λήψει τ νομα Κυρίου το Θεο σου πί ματαί· οὐ γὰρ μὴ καθαρίσῃ Κύριος ὁ Θεός σου τὸν λαμβάνοντα τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐπὶ ματαίῳ.

Εξ. 20,7 Δεν θα πάρης στο στόμα σου το όνομα του Κυρίου ματαίως και χωρίς λόγον, διότι ο Κυριος δεν θα θεωρήση αθώον εκείνον, ο οποίος προφέρει το όνομά του ματαίως και ανευλαβώς. Το ματαίω σημαίνει και επί βλάβην, κακία, ανωμαλία, αμαρτία και ούτω καθ’ εξής….

Εξ. 20,8 μνήσθητι τὴν ἡμέρα τῶν σαββάτων ἁγιάζειν αὐτήν.

Εξ. 20,8 Ενθυμήσου να αφιερώνης την ημέραν του Σαββάτου εις εμέ και να τηρής κατά την ημέραν αυτήν αργίαν.

Εξ. 20,9 ἓξ ἡμέρας ἐργᾷ καὶ ποιήσεις πάντα τὰ ἔργα σου·

Εξ. 20,9 Εξ ημέρας πρέπει να εργάζεσαι και να κάνης όλα τα έργα σου·

Εξ. 20,10 τῇ δὲ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ σάββατα Κυρίῳ τῷ Θεῷ σου· οὐ ποιήσεις ἐν αὐτῇ πᾶν ἔργον, σὺ καὶ ὁ υἱός σου καὶ ἡ θυγάτηρ σου, ὁ παῖς σου καὶ ἡ παιδίσκη σου, ὁ βοῦς σου καὶ τὸ ὑποζύγιόν σου καὶ πᾶν κτῆνός σου καὶ ὁ προσήλυτος ὁ παροικῶν ἐν σοί. Δεν λέγει να μην τρως και να μην πίνεις και να μην επισκέπτεσαι κατ’ ανάγκην ιατρόν. Λέγει να κάνεις μόνον τα αναγκαία προς τον βίον, ασπούμε εάν πρέπει να κατουρήσεις να κατουρήσεις! Διότι οι υποκριταί Ιουδαίοι έκριναν Τον Ενσαρκωμένον Αυτόν Θεόν ότι διέταξε τον άνθρωπον να εξωλακκίσει το πρόβατον και να το πάρει να φύγει και επειδή ιάτρευσε παράλυτον εν ημέρα Σαββάτου και τους απάντησε: εσείς δεν τρώτε και δεν ταΐζετε τα υποζύγια σας εν ημέρα Σαββάτου; Θέλωντας να τους υποδείξει ότι αντιλαμβάνονταν την Εντολήν αυτήν αλλά ενώπιον Του επειδή φθόνησαν τα θαύματα Του και την ευσπλαγχνία Του προσποιήθηκαν ότι είναι άκαμπτον ο Νόμος κατηγορώντας τον Νόμον αρκεί να συνκατηγορείται και Ο Ίδιος Ο Νομοθέτης που δεν παραδέχονταν διά Νομοθέτην αλλά γνώριζαν ότι Αυτός είναι και θα τους έβαζε εις την Πρέπουσα Τάξη Ιερότητος!

Εξ. 20,10 την δε ημέραν την εβδόμην, ημέραν αναπαύσεως, θα την αφιερώνης εις Κυριον τον Θεόν σου. Κατ’ αυτήν δεν θα κάμης κανένα έργον συ και ο υιός σου και η θυγάτηρ σου και ο δούλος σου και η δούλη σου, το βόδι σου, το υποζύγιόν σου και κάθε ζώον σου· και αυτός ακόμη ο ξένος, ο οποίος παραμένει προσωρινώς κοντά σου.

Εξ. 20,11 ἐν γὰρ ἓξ ἡμέραις ἐποίησε Κύριος τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς καὶ κατέπαυσε τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ· διὰ τοῦτο εὐλόγησε Κύριος τὴν ἡμέραν τὴν ἑβδόμην καὶ ἡγίασεν αὐτήν.

Η Αγία Εταιρεία Εκκλησία έχει ως βάση την Γένεση επίσης:

Γεν. 1,27 καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, κατ᾿ εκόνα Θεο ἐποίησεν αὐτόν, ρσεν κα θλυ ποίησεν ατούς.

Τίποτε άλλον, αρσέν και θηλύ!…. δύο φύλα ! δύο γεννητικά όργανα δεν υπάρχουν άλλα, είναι τα θετικά και αρνητικά γεννητικά όργανα, και η Φύση σε όλα αρσέν και θηλύ, θετικός και αρνητικός μαγνήτης κολλάνε, δύο αρσενικοί ή δύο αρνητικοί δεν κολλάνε και ο πρώκτος, το στόμα και οι άλλες τρύπες του ανθρώπου δεν είναι γεννητικά όργανα ! Και παν ζώον ή φυτόν ερμαφρόδειτον ή και αρσενικοθήλυκον έχει αμφότερα τα φύλα επειδή γεννάνε αμφότερα και αναμεταξύ τους και πάσα προσομοίωση ή ομοίωση δεν είναι φύλον διότι το άγαλμα δεν είναι άνθρωπος, η ζωγραφία δεν είναι λιβάδι, φλυτζάνι, μηχανή. Αυτός ο άνθρωπος του ομοιάζει εικονικώς, ήτοι ο ανθρωπος όπως είναι, είναι μία εικονική αληθινότητα Θεού και όχι η μεταλλαγμένη εικόνα , εικόνα Θεού , ούτε τα ψευδοφύλα που είναι 70 κατά τους ψεύστες είναι φύλα διότι φύλα είναι μόνον δύο και μόνον αυτά γεννούν και τα ούτω καλούμενα ψευδοφύλα δεν γεννάνε αλλά όλοι οι ανθρώποι γεννάνε με τα δύο φύλα και γεννήθηκαν εκ των δύο φύλων και η Βαβυλών η μεγάλη ωρύεται σατανικώς αφού πρέπει να εξηγούμε τα υπεραυτονότητα διά να φύγει η αλογία της βρυκολακιαστικής τρέλλας και απάτης του απατεώνα Σαμαέλ και των κοπαδών του συνειδητών και ασυνείδητων. Σε εξωσωματική ή εσωσωματική γονιμοποίηση τα σπέρματα χυλοί είναι από αρσέν και θηλέν ήτοι θετικόν και αρνητικόν σε σύνζευξη όπως και εις τα σωματίδια των ατόμων μαζύ πρωτόνια με ουδετερόνια μαζύν ως έναν και ηλεκτρόνια αρνητικά ως δεύτερον φύλον. Τα δε ουδετερόνια είναι η δυνατότητα μετάλλαξης του θετικού σε αρνητικού όπως εκ του Αδάμαντος με κλωνοποίηση προήλθεν εν εκτάσει ναρκώσεως η Εύα….

Γεν. 2,8 Κα φύτευσεν Θες παράδεισον ἐν Ἐδὲμ κατὰ ἀνατολὰς καὶ ἔθετο ἐκεῖ τὸν ἄνθρωπον, ν πλασε.

Ο Παράδεισος φυτεύθηκε με σπόρον Θεού και μετά την Δημιουργία που προαναφέρεται. Δεν λέγει ότι δεν εξελίχθηκε άνθρωπος άλλος και δεν γνωρίζουμε διότι ίσως εξελίχθηκε από τα άλλα είδη εξού και:

Γεν. 2,7 καὶ ἔπλασεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, χοῦν ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ ἐνεφύσησεν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ πνοὴν ζωῆς, καὶ ἐγένετο ὁ ἄνθρωπος εἰς ψυχὴν ζῶσαν.

Άρα τε η ψυχή κληροδοτείται εις τους εκγόνους/απογόνους του ανθρώπου από το εμφύσημα Θεού άμεσα;

Εδώ αναφέρεται σε τρεις πολύτιμους λίθους με μυστική σημασία που θα αναλύσουμε ίσως άλλη φορά:

Γεν. 2,12 τὸ δὲ χρυσίον τῆς γῆς ἐκείνης καλόν· καὶ ἐκεῖ ἐστιν ὁ νθραξ καὶ ὁ λίθος ὁ πράσινος.

Γεν. 2,12  Ο χρυσός της χώρας εκείνης είναι αγνός και πολύτιμος. Εις την χώραν αυτήν επίσης υπάρχουν και δύο άλλοι πολύτιμοι λίθοι, ο απαστράπτων άνθραξ και ο πράσινος λίθος. Απαστράπτων άνρθαξ είναι το διαμάντι ήτοι ελληνιστί αδάμαντος και το όνομα Αδάμ = Αδάμαντος και ούτος έχων 6 πρωτόνια, 6 ουδετερόνια και 6 ηλεκτρόνια.

Γεν. 2,18 Καὶ εἶπε Κύριος ὁ Θεός· οὐ καλὸν εἶναι τὸν ἄνθρωπον μόνον· ποιήσωμεν αὐτῷ βοηθὸν κατ᾿ αὐτόν.

Γεν. 2,20 καὶ ἐκάλεσεν Ἀδὰμ ὀνόματα πᾶσι τοῖς κτήνεσι καὶ πᾶσι τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ καὶ πᾶσι τοῖς θηρίοις τοῦ ἀγροῦ· τῷ δὲ Ἀδὰμ οὐχ εὑρέθη βοηθὸς ὅμοιος αὐτῷ.

Γεν. 2,21 κα πέβαλεν Θες κστασιν π τν δάμ, κα πνωσε· κα λαβε μίαν τν πλευρν ατο κα νεπλήρωσε σάρκα ντ᾿ ατς. Κλωνο+Ποίηση = Πλευρό+Ποίηση, όπως η Ντόλυ το πρόβατον εξού οι επιστήμονες λένε το καλύτερον μέρος διά Κλωνοποίηση είναι τα πλευρά ! Και ο Αδάμαντος παρέμεινε με 23 πλευρά διότι το 24ον έγινε η Εύα και ώδε οι μυστικές σημασίες των αριθμών 23 π.χ. μεταξύ άλλων τα 23 τελώνεια και 24 = κύβος και 23 τελώνεια + 1 Κρίση Ιησού Χριστού = 24. Και τα πλευρά εισίν Κλώνοι και καλείται η εξ’ αυτών νεογέννηση ή μεταγέννηση Κλωνοποίηση ή και Πλευροποίηση ή και Κλωνογέννηση και Πλευρογέννηση και ιδού τα εξής:

Τα πλευρά είναι 12 δεξιά και 12 αριστερά. Εκτείνονται από τη σπονδυλική στήλη μέχρι το στέρνο – με το οποίο συνδέονται άμεσα ή έμμεσα – σχηματίζοντας τηθωρακική κοιλότητα, μέσα στην οποία προστατεύονται οι πνεύμονες, η καρδιά και τα μεγάλα αγγεία.

Τα πρώτα επτά πλευρά ονομάζονταιγνήσια πλευράκι αυτό γιατί το πρόσθιο άκρο τους ενώνεται άμεσα με το στέρνο με τους πλευρικούς χόνδρους.

Τα επόμενα τρία πλευρά (8ο, 9ο και 10ο) ονομάζονταινόθα πλευρά, γιατί το πρόσθιο άκρο τους ενώνεται έμμεσα με το στέρνο με το χόνδρινο πλευρικό τόξο.

Το 11ο και 12ο είναι τανόθα ασύντακτα πλευρά, επειδή το πρόσθιο άκρο τους καταλήγει ελεύθερο, χωρίς να ενώνεται με το στέρνο.

Και από ποίον πλευρόν έκαμε την Εύα ή την Ζωή Ο Θεός αποφασίστε οι ίδιοι και είναι Μυστικόν και έχει νόημα και παρέμεινε Αδάμαντος με 23 πλευρά και το έναν άλλον πλευρόν του ει η Εύα ή και Ζωή και εκ των άλλων δυνατόν ινά γινόντουσαν ή γίνουν άλλοι ανθρώποι αλλά πάντοτε είτε αρρέν είτε θηλέν, είτε θετικός είτε αρνητικός !

Γεν. 2,22 καὶ ᾠκοδόμησεν ὁ Θεὸς τὴν πλευράν, ἣν ἔλαβεν ἀπὸ τοῦ Ἀδάμ, εἰς γυναῖκα καὶ ἤγαγεν αὐτὴν πρὸς τὸν Ἀδάμ.

Γεν. 2,23 καὶ εἶπεν Ἀδάμ· τοτο νν στον κ τν στέων μου κα σρξ κ τς σαρκός μου· αὕτη κληθήσεται γυνή, ὅτι ἐκ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς ἐλήφθη αὕτη·

Γεν. 2,23 Οταν δε ο Αδάμ εξύπνησε και είδε την γυναίκα είπεν· “αυτό είναι πλέον οστούν από τα οστά μου και σαρξ από την σάρκα μου. Αυτή θα ονομασθή γυνή (ανδρίς), διότι έγινεν από τον άνδρα αυτής. Εξού και man & wo+man = γυman και γυν = γυνή & γιάνγκ = ανήρ, ήτοι γ+υνή = ο υνή = ο ανήρ ή ανύρ ή νύρ…. Και από το θετικόν εγεννήθην το αρνητικόν και από το πρωτόνιον εξού και το όνομα του πρώτον ίον το ηλεκτρόνιον ήτοι ηλ [Θεός, φώς, ενέργεια, λευκόν] εκ τρόν [τριάς] ίον ! Και όλα συνάδουν

Γεν. 2,24 ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα καὶ προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν.

Εδώ φαίνεται ότι ήταν προσχεδιασμένη η πληθωροποίηση των ανθρώπων και άλλων ζώων εκτός Εδέμ και Παραδείσου, και όπως πάρακατω φαίνεται υπήρχαν ανθρώποι ήδη εκτός Παραδείσου οι οποίοι μάλλον δεν επλάσθησαν άμεσα εκ Θεού αλλά διά του Νόμου της Ευλογίας Αγίου Πνεύματος της Εξέλιξης και Μετεξέλιξης από όσα Απαρέμβατα εποίησεν εξ΄αρχής και εξ’ υπαρχής Ο Τριαδικός Θεός:

Γεν. 2,25κα σαν ο δύο γυμνοί, τε δμ κα γυν ατο, κα οκ σχύνοντο.

Ήσαν σε κατάστασιν μωρίας εξού και Ο Χριστός λέγει εάν θέλεις να εισέλθεις εις τας ουράνιας σκηνάς πρέπει να γίνεις ξανά παιδίον = μωρόν = μώρος χωρίς επίγνωση αγαθού και πονηρού, αλλά παρακάτω περί ήδη υπάρχοντων ανθρώπων:

Γεν. 4,13 καὶ εἶπε Κάϊν πρὸς Κύριον τὸν Θεόν· μείζων ἡ αἰτία μου τοῦ ἀφεθῆναί με·

Γεν. 4,13 Εκραξε τότε ο Καϊν απηλπισμένος και αναστατωμένος προς τον Θεόν· “το έγκλημα και η ενόχη μου είναι μεγαλυτέρα από την θείαν συγγνώμην.

Γεν. 4,14 ε κβάλλεις με σήμερον π προσώπου τς γς κα π το προσώπου σου κρυβήσομαι, κα σομαι στένων κα τρέμων π τς γς, κα σται πς ερίσκων με, ποκτενε με. Ιδού ομολογία ότι υπήρχαν και άλλα όντα ή και ανθρώποι όπου θα τον σκότωναν και αυτά τα όντα ή άνθρωποι εκεί πριν τον Κάϊν και πριν εξέλθουν εκ Παραδείσου διωκέμενοι οι γονείς του Αδάμαντος και Εύα και γονείς σημαίνει αρρέν και θηλύ φύλα τα οποία γεννούν και ουδέποτε ψευδαισθήσεις και ανωμαλίες ήτοι γονέας είναι το φύλον και φύλον ο γονέας, ό,τι δεν είναι φύλον δεν είναι γονέας και γονείς εις θετικός και εις αρνητικός !

Γεν. 4,14 Εάν όμως με διώξης από την περιοχήν αυτήν, όπου σήμερον ευρίσκομαι, και αποστρέψης το πρόσωπόν σου από εμέ και θα είμαι σαν κρυμμένος από την θείαν σου παρουσίαν, θα περιφέρωμαι στενάζων και τρέμων εις την γην, και τότε ο πρώτος τυχών, που θα με συναντήση, θα με φονεύση”.

Γεν. 4,15 καὶ εἶπεν αὐτῷ Κύριος ὁ Θεός· οὐχ οὕτως, πᾶς ὁ ἀποκτείνας Κάϊν ἑπτὰ ἐκδικούμενα παραλύσει. κα θετο Κύριος Θες σημεον τ Κάϊν τοῦ μὴ ἀνελεῖν αὐτὸν πάντα τὸν εὑρίσκοντα αὐτόν. Ίσως από εδώ το ότι οι παλαιότεροι θεωρούσαν τους σημαδευμένους επικατάρατους που πρέπει να αποφεύγουν !

Εις το Μυστήριον του Γάμου αλλά και του Μοναχισμού ψάλλεται το τροπάριον Ησαΐα χόρευε! Διατί;

Διότι η ψυχή είναι πνευματικώς νύμφη Θεού. Εξού και η παραβολή των 10 Παρθένων και άλλα.

Όταν δύο άνθρωποι νυμφεύονται αυτόν είναι το σωστόν και όχι παντρεύονται, η δε γυνή επειδή είναι υπό ανδρός υπανδρεύεται και γενικώς αμφότεροι άνθρωποι αρμάζονται ή και συναρμάζονται ήτοι επί ιδίου άρματος συνζεύξονται όπως τα υποζύγα [ζυγός = 2]….

Ο Μοναχός ή Μοναχή είναι ψυχή η οποία νυμφεύεται Τον Θεόν και αυτόν είναι Μυστήριον.

Ο άνδρας και η γυναίκα είναι ψυχές και σάρκες που ενώνονται εις μία σάρκα και αμφότερες ψυχές προσκολλούνται και αυτές πρέπει κατά τας Αγίας Εντολάς να συννυμφευθούν πνευματικώς τον Νυμφίον/Γαμβρόν Ιησού Χριστόν Υιόν Τριαδικού Θεού!

Εξού και τα ακόλουθα:

Γεν. 2,21 καὶ ἐπέβαλεν ὁ Θεὸς ἔκστασιν ἐπὶ τὸν Ἀδάμ, καὶ ὕπνωσε· καὶ ἔλαβε μίαν τῶν πλευρῶν αὐτοῦ καὶ ἀνεπλήρωσε σάρκα ἀντ᾿ αὐτῆς.

Γεν. 2,21 Τοτε ο Θεός, δια να αναπληρώση την έλλειψιν αυτήν, έφερεν έκστασιν στον Αδάμ, ο οποίος και εκοιμήθη βαθύτατα. Ελαβε τότε μίαν από τας πλευράς του Αδάμ και συνεπλήρωσε δια σαρκός το κενόν της αναιρεθείσης αυτής πλευράς.

Γεν. 2,22 καὶ ᾠκοδόμησεν ὁ Θεὸς τὴν πλευράν, ἣν ἔλαβεν ἀπὸ τοῦ Ἀδάμ, εἰς γυναῖκα καὶ ἤγαγεν αὐτὴν πρὸς τὸν Ἀδάμ.

Γεν. 2,22 Και κατεσκεύασε και εμορφοποίησε την πλευράν, την οποίαν έλαβεν από τον Αδάμ, εις γυναίκα, την οποίαν και έφερε προς αυτόν.

Γεν. 2,23 καὶ εἶπεν Ἀδάμ· τοῦτο νῦν ὀστοῦν ἐκ τῶν ὀστέων μου καὶ σὰρξ ἐκ τῆς σαρκός μου· αὕτη κληθήσεται γυνή, ὅτι ἐκ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς ἐλήφθη αὕτη·

Γεν. 2,23 Οταν δε ο Αδάμ εξύπνησε και είδε την γυναίκα είπεν· “αυτό είναι πλέον οστούν από τα οστά μου και σαρξ από την σάρκα μου. Αυτή θα ονομασθή γυνή (ανδρίς), διότι έγινεν από τον άνδρα αυτής.

Γεν. 2,24 ἕνεκεν τούτου καταλείψει νθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα κα προσκολληθήσεται πρς τν γυνακα ατο, κα σονται ο δύο ες σάρκα μίαν. Ιδού διατί οι παλαιότεροι έλεγαν άνθρωπον ή άδρωπον ελληνοκυπριαστί μόνον τον άνδρα και την γυναίκα του γυναίκα ήτοι ανδρογεννημένη, ανδρίκελον…. Και γίνονται οι δύο τους Μυστηριακώς εις σάρκαν μία…. Ενώνονται οι δύο σάρκες ως ασυναίσθητον αίσθημα εις μία και διοχετεύεται η ζωή της κάθε μίας εις την ζωή της κάθε άλλης και ο Αδάμαντος εστίν πατήρ και αδελφός και ανήρ Εύας και η Εύα μητήρ επειδή μέσα της έχει το θηλέν από το αρρέν του και αδελφή και γυνή και αυτά να θυμάστε θα αποδεικτούν επιστημονικώς διά της Φωτοδεσμομηχανικής/Κβαντομηχανικής και άλλων περίεργων διατάξεων της Αστροφυσικοχυμικής των Υπερμαθηματικών….

Γεν. 2,24 Ενεκα του στενού τούτου συνδέσμου του ανδρός προς την γυναίκα, στο μέλλον κάθε ανήρ θα αφήνη τον πατέρα και την μητέρα του και θα συνδέεται στενότατα με την γυναίκα του, ώστε οι δύο να γίνουν πλέον μία σαρξ δια της συζυγίας”.

Γεν. 2,25 καὶ ἦσαν οἱ δύο γυμνοί, ὅ τε Ἀδὰμ καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ, καὶ οὐκ ᾐσχύνοντο.

Ο άνδρας κάνει γάμον μόνον με γυναίκα και ο Μοναχός και Μοναχή γάμον μόνον με Τον Θεόν και ο άνδρας και η γυναίκα συνάμα ως ψυχές γάμον με Τον Θεόν….

Η Αγία Εταιρεία Εκκλησία Του Χριστού λοιπόν πούποτε δεν κάνει αναφορά διά αποδοχή ή γάμον μεταξύ ομοίων σε φύλον ή άφυλων ή ψευδόφυλων ή πραγμάτων με φύλα ή ψευδόφυλα ή με σατανά ή οπωσδήποτε άλλως πως και όλα όσα δεν είναι γάμος Φυσικού Ανδρόγυνου και ψυχής Ανθρώπου με Τον Θεόν είναι ανωμαλίες, παρανωμαλίες, βλασφημίες όπως αναφέρει η Αποκάλυψη, εξαπατήσεις, φαντασιώσεις και σατανισμοί αρρωστημένης διαβολικής βλάβης και πρέπει να Μετανοούν οι πλανεμένοι και αμαρτωλοί σε αυτά και να ζητούν συγχώρεση εν λόγω και πράξει εκ Τριαδικού Θεού!

Συνεπώς από πού ως πού αξιώνουν οι Push TAKI κατάλειψη Της Αγίας Θεοεταιρείας Εκκλησίας και αλλαγή και αίρεση ; Όσον διά την Αγάπη αυτή δεν είναι θέμα πάθους αλλά θέμα συμπόνοιας και θυσίας προς αλλήλους και πνεύματος και πράξεως ευσέβειας προς Τον Θεόν και δυνόμαστε να αναφερθούμε σε άλλον άρθρον αν και ήδη αναφερθήκαμε διεξοδικώς σε πολλά.

Η λέξη Αγάπη είναι αιρετικοποιημένη έκτοτε από τον πονηρόν. Αγάπη δεν είναι ό,τι μ’ αρέσει να εγκρίνω αλλά ό,τι εγκρίνει με τον Καταστατικόν Χάρτην Ο Αρχηγός της Εκκλησίας ήτοι Ο Τριαδικός Θεός και εάν αγαπάς Τον Θεόν και γενικώς δεν αντιτάσσεσαι εις Τον Πλάστη Θεόν διότι η Αγάπη είναι Θυσία, αγάπη χωρίς θυσία είναι προτίμηση, πάθος, αρεσκεία, εξού και δεν χρησιμοποιείτο παρά υπερσπάνια πριν Τον Χριστόν ! Άλλες λέξεις χρησιμοποιούσαν σοφοί άλλων θρησκειών που τώρα τις λένε ότι σημαίνουν Αγάπη !

Αποκ. 21,8 τοῖς δὲ δειλοῖς καὶ ἀπίστοις καὶ ἐβδελυγμένοις καὶ φονεῦσι καὶ πόρνοις καὶ φαρμακοῖς καὶ εἰδωλολάτραις καὶ πᾶσι τοῖς ψευδέσι τὸ μέρος αὐτῶν ἐν τῇ λίμνῃ τῇ καιομένῃ ἐν πυρὶ καὶ θείῳ, ὅ ἐστιν ὁ θάνατος ὁ δεύτερος.

Αποκ. 21,8 Εις δε τους δειλούς, που υπεδουλώθησαν στον αντίχριστον και την αμαρτίαν, και στους απίστους και στους βδελυρούς και ακαθάρτους δια την αποκρουστικήν φαυλότητα των, και στους φονείς και τους πόρνους και τους μάγους και τους ειδωλολάτρας και εις όλους, που υπεδουλώθησαν θεληματικά στο ψεύδος και την κακίαν, επιφυλάσσεται αιώνιος τόπος καταδίκης των μέσα εις την λίμνην, που καίεται ακατάπαυστα με φωτιά και θειάφι. Και αυτός είναι ο δεύτερος θάνατος”, (ο οριστικός δηλαδή και αμετάκλητος χωρισμός των από τον Θεόν και η αιωνία των καταδίκη εις την κόλασιν).

Ρωμ. 1,26 Διὰ τοῦτο παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς εἰς πάθη ἀτιμίας. αἵ τε γὰρ θήλειαι αὐτῶν μετήλλαξαν τὴν φυσικὴν χρῆσιν εἰς τὴν παρὰ φύσιν,

Ρωμ. 1,26 Ακριβώς δε διότι ελάτρευσαν ψευδείς και φαύλους θεούς, παρεχώρησεν ο Θεός να παραδοθούν και υποδουλωθούν εις εξευτελιστικά πάθη. Διότι και αι γυναίκες των (χωρίς να εντραπούν και σεβασθούν ούτε τον ευατόν των) αλλάξαν την φυσικήν χρήσιν του φύλου των εις την παρά φύσιν και εξετράπησαν εις ακατανομάστους πράξεις.

Ρωμ. 1,27 ὁμοίως δὲ καὶ οἱ ἄρσενες ἀφέντες τὴν φυσικὴν χρῆσιν τῆς θηλείας ἐξεκαύθησαν ἐν τῇ ὀρέξει αὐτῶν εἰς ἀλλήλους, ἄρσενες ἐν ἄρσεσι τὴν ἀσχημοσύνην κατεργαζόμενοι καὶ τὴν ἀντιμισθίαν ἣν ἔδει τῆς πλάνης αὐτῶν ἐν ἑαυτοῖς ἀπολαμβάνοντες.

Ρωμ. 1,27 Κατά παρόμοιον τρόπον και οι άρρενες αφήκαν την φυσικήν σχέσιν και χρήσιν της γυναικός και εφλογίσθησαν εις τας εμπαθείς ορέξεις μεταξύ των, ώστε άνδρες εις άνδρας να ενεργούν αναισχύντους και εξευτελιστικάς πράξεις και να λαμβάνουν τον μισθόν, που τους έπρεπε δια την πλάνην των, από τον ίδιον τον ευατόν των.

Α Κορ. 6,9 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ἄδικοι βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι; μὴ πλανᾶσθε· οὔτε πόρνοι οὔτε εἰδωλολάτραι οὔτε μοιχοὶ οὔτε μαλακοὶ οὔτε ἀρσενοκοῖται

Α Κορ. 6,9 Η δεν γνωρίζετε, ότι όσοι διαπράττουν αδικίας, δεν θα κληρονομήσουν την βασιλείαν του Θεού; Μη πλανάσθε, ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί ούτε θηλυπρεπείς ούτε αρσενοκοίται

Α Κορ. 6,10 οὔτε πλεονέκται οὔτε κλέπται οὔτε μέθυσοι, οὐ λοίδοροι, οὐχ ἅρπαγες βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι.

Α Κορ. 6,10 ούτε πλεονέκται ούτε κλέπται ούτε μέθυσοι ούτε ύβρισται ούτε άρπαγες θα κληρονομήσουν βασιλείαν Θεού.

Α Τιμ. 1,10 πόρνοις, ἀρσενοκοίταις, ἀνδραποδισταῖς, ψεύσταις, ἐπιόρκοις, καὶ εἴ τι ἕτερον τῇ ὑγιαινούσῃ διδασκαλίᾳ ἀντίκειται,

Α Τιμ. 1,10 δια τους πόρνους, τους αρσενοκοίτας, δι’ αυτούς, που πωλούν ως ανδράποδα τους ανθρώπους, δια τους ψεύστας και τους επιόρκους και δι’ εκείνους, οι οποίοι διαπράττουν και ο,τι άλλο αντιστρατεύεται εις την ορθήν και αληθινήν διδασκαλίαν του Χριστού,

Α Τιμ. 1,11 κατὰ τὸ εὐαγγέλιον τῆς δόξης τοῦ μακαρίου Θεοῦ, ὃ ἐπιστεύθην ἐγώ.

Γεν. 19,4 πρὸ τοῦ κοιμηθῆναι δέ, οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως οἱ Σοδομῖται περικύκλωσαν τὴν οἰκίαν ἀπὸ νεανίσκου ἕως πρεσβυτέρου, ἅπας ὁ λαὸς ἅμα.

Γεν. 19,4 Αλλά πριν κοιμηθούν, οι άνδρες της πόλεως, οι πονηροί Σοδομίται από του νεωτέρου έως του γεροντοτέρου, όλος ο λαός μαζή, περιεκύκλωσαν την οικίαν του Λωτ,

Γεν. 19,5 καὶ ἐξεκαλοῦντο τὸν Λὼτ καὶ ἔλεγον πρὸς αὐτόν· ποῦ εἰσιν οἱ ἄνδρες οἱ εἰσελθόντες πρὸς σὲ τὴν νύκτα; ἐξάγαγε αὐτοὺς πρὸς ἡμᾶς, ἵνα συγγενώμεθα αὐτοῖς.

Γεν. 19,5 και έξω από αυτήν εφώναζον προς τον Λωτ και του έλεγαν· “που είναι οι άνδρες, οι οποίοι κατά την εσπέραν εισήλθον στο σπίτι σου; Βγάλε τους προς ημάς έξω, δια να ασελγήσωμεν επάνω εις αυτούς” !

Γεν. 19,6 ἐξῆλθε δὲ Λὼτ πρὸς αὐτοὺς πρὸς τὸ πρόθυρον, τὴν δὲ θύραν προσέῳξεν ὀπίσω αὐτοῦ.

Γεν. 19,6 Εβγήκεν ο Λωτ προς αυτούς έμπροσθεν από την θύραν, την δε θύραν έκλεισεν ασφαλώς οπίσω απ’ αυτόν.

Γεν. 19,7 εἶπε δὲ πρὸς αὐτούς· μηδαμῶς ἀδελφοί, μὴ πονηρεύσησθε.

Γεν. 19,7 Είπε δε προς αυτούς· “αδελφοί, κατ’ ουδένα τρόπον και λόγον δεν πρέπει να πραγματοποιήσετε το πονηρόν τούτο.

Γεν. 19,8 εἰσὶ δέ μοι δύο θυγατέρες, αἳ οὐκ ἔγνωσαν ἄνδρα· ἐξάξω αὐτὰς πρὸς ὑμᾶς, καὶ χρᾶσθε αὐταῖς, καθὰ ἂν ἀρέσκῃ ὑμῖν· μόνον εἰς τοὺς ἄνδρας τούτους μὴ ποιήσητε ἄδικον, οὗ εἵνεκεν εἰσῆλθον ὑπὸ τὴν σκέπην τῶν δοκῶν μου.

Εδώ δηλώνεται ότι καλύτερη η πορνεία εκ της αρσενοκοιτίας και δη βεβαίως ο Λωτ δεν θα παρέδιδε τους ενσαρκωμένους Αγγέλους που ήταν τα Δύο Πρόσωπα Της Αγίας Τριάδος.

Λευ. 18,22 καὶ μετά ἄρσενος οὐ κοιμηθήσῃ κοίτην γυναικείαν, βδέλυγμα γάρ ἐστι.

Λευ. 18,22 Δεν θα κοιμηθής με άρρενα, όπως κοιμάσαι με γυναίκα, διότι η πράξις αυτή είναι μυσαρά.

Λευ. 18,23 καὶ πρὸς πᾶν τετράπουν οὐ δώσεις τὴν κοίτην σου εἰς σπερματισμόν, ἐκμιανθῆναι πρὸς αὐτό. καὶ γυνὴ οὐ στήσεται πρὸς πᾶν τετράπουν βιβασθῆναι, μυσαρὸν γάρ ἐστι.

Λευ. 18,23 Με κανένα ζώον δεν θα έλθης εις σαρκικήν συνάφειαν, ώστε να μολυνθής μαζή του. Ούτε η γυνή θα σταθή, ώστε να βιασθή από τετράποδον, διότι η πράξις αυτή είναι μυσαρά.

Λευ. 20,13 καὶ ὃς ἂν κοιμηθῇ μετά ἄρσενος κοίτην γυναικός, βδέλυγμα ἐποίησαν ἀμφότεροι· θανάτῳ θανατούσθωσαν, ἔνοχοί εἰσιν.

Λευ. 20,13 και εκείνος που εκοιμήθη με άρρενα, ως με γυναίκα, και οι δύο διέπραξαν μυσαράν αμαρτίαν. ΕΙναι ένοχοι και πρέπει να τιμωρηθούν με θάνατον.

Λευ. 20,14 ὃς ἂν λάβῃ γυναῖκα καὶ τὴν μητέρα αὐτῆς, ἀνόμημά ἐστιν, ἐν πυρὶ κατακαύσουσιν αὐτὸν καὶ αὐτάς, καὶ οὐκ ἔσται ἀνομία ἐν ὑμῖν.

Λευ. 20,14 Εκείνός που θα λάβη ως συζύγους κόρην και μητέρα, διαπράττει ανόμημα. Αυτός και εκείναι πρέπει να καούν, δια να μη υπάρχη τέτοια παρανομία μεταξύ σας.

Λευ. 20,15 καὶ ὃς ἂν δῷ κοιτασίαν αὐτοῦ ἐν τετράποδι, θανάτῳ θανατούσθω, καὶ τὸ τετράπουν ἀποκτενεῖτε.

https://katohika.gr/ellada/yperfasismokommounismos-proud-to-be-kompleksikos-pushtaki-karna-proktovillos-satana-27-02-2023-proton-mathiman-dia-ta-paidia-me-paideia-ean-eisaste-evgoneis-kadroste-to/embed/#?secret=XRjVdVWaZY#?secret=cBApsOWzqE

https://katohika.gr/ellada/kyriaki-tis-tyrinis-kai-kyriaki-ton-orgion-ton-apokreon-i-karnavalion-einai-i-kyriaki-eksosis-ton-protoplaston/embed/#?secret=VaQ6J7w131#?secret=eSO3eCGZPS

https://youtube.com/watch?v=uta4TgswqVw%3Fstart%3D17%26feature%3Doembed

Παναγιώτης Δίας

Πηγή

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *