web analytics
ΕπικαιροΕπικαιροτητα

Να παραιτηθεί η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἰωάννου Κ. Διώτη, Θεολόγου – Δημοσιογράφου – Συγγραφέως – Ἐκδότου (ὅπως ἐτίμησεν αὐτὸν ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν)

Τὸ μεγαλύτερον πολιτικὸν ἀτόπημα τοῦ Πρωθυπουργοῦ κ. Κυριάκου Μητσοτάκη εἶναι ἡ ἐπιλογή του τῆς κυρίας Αἰκατερίνης (Κατερίνας, Κατίνας, Κάτιας, Καίτης, Κατίγκως) Σακελλαροπούλου δια τὸ ὕπατον  ἀξίωμα τῆς Πολιτείας, Προέδρου τῆς Δημοκρατίας.  Ἀμέσως μετὰ τὴν σχετικὴν πρότασιν τοῦ Πρωθυπουργοῦ ἔγραψα ἄρθρον ὑπὸ τὸν τίτλον «ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ». Ὅταν δὲ ἐξελέγῃ ἡ προταθεῖσα, ἐδημοσίευσα δεύτερον σχετικὸν κείμενόν μου ὑπὸ τὸν τίτλον «ΝΑ ΑΠΟΛΟΓΗΘῌ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ» διὰ τὴν ἀτυχεστάτην καὶ σκανδαλώδη αὐτὴν ἐπιλογήν του.

Ἀπὸ τοὺς πρώτους μῆνας ἀκόμη, ἡ ἀναξιοκρατικῶς αὐτὴ γυνὴ καταστᾶσα Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἔδειξε τὴν ἐν παντὶ ἀπαράδεκτον συμπεριφοράν της καὶ ἀνέμενον θεσμικὸν τινα παράγοντα νὰ εἰσηγηθῇ τὴν ἀπομάκρυνσίν της ἀπὸ τὸ Προεδρικὸν Μέγαρον. Αὐτὸ μέχρι τώρα δὲν ἔγινε καὶ ἀπεφάσισα νὰ ζητήσω τὴν παραίτησιν τῆς ἐν λόγῳ Προέδρου μὲ τὴν παροῦσαν παρέμβασίν μου δια τοὺς ἀκολούθους λόγους:

1)  Ἡ παραίτησις αὐτὴ ἐπιβάλλεται νὰ γίνῃ πάραυτα ἕνεκα μεγίστης καὶ ἄκρως ἐπειγούσης ἐθνικῆς ἀνάγκης. Ἰδοὺ τί ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ Διαδίκτυον (Noiazomai.gr) καὶ εἰς τὸν ἡμερήσιον Τύπον (7-2-2023): «Ὑπάρχει κίνδυνος ὁ Ἐρντογὰν νὰ κηρύξει τὴν παράνομη προσάρτηση στὴν Τουρκία τὸ βόρειον κατεχόμενον τμῆμα τῆς Κύπρου. Σὲ τέτοιες  στιγμὲς χρειάζεται ἕνας Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ποὺ νὰ μπορεῖ νὰ ἐμπνεύσει, νὰ ἡγηθεῖ, νὰ ἀπαιτήσει, νὰ ξεσηκώσει. Ἡ κυρία Σακελλαροπούλου δὲν μπορεῖ νὰ ἠλεκτρίσει, δὲν μπορεῖ νὰ ἀστράψει καὶ νὰ βροντήσει, δὲν μπορεῖ νὰ ἀκτινοβολήσει Ἑλλάδα».

2)  Μόλις τὸ 30% τοῦ λαοῦ εἶναι θετικὸν ὑπὲρ τῆς νῦν Προέδρου τῆς Δημοκρατίας («Ἑστία», 8-2-2023). Αἱ δημοσκοπήσεις ἔδειξαν ὅτι οἱ προηγούμενοι Πρόεδροι ἦσαν ἀγαπητοὶ εἰς τὸν λαὸν ἀπὸ 60% καὶ ἄνω. Ὡς ἐγγράφῃ, «μὲ τέτοια ποσοστὰ πῶς μπορεῖ νὰ εἶναι Πρόεδρος» ἡ κυρία Σακελλαροπούλου;

3)  Εἰς τὸ δημοσιογραφικὸν ἀρχεῖον μου ἔχω δεκάδας δημοσιευμάτων εἰς βάρος τῆς κυρίας Σακελλαροπούλου. Τοιαύτη κατάστασις οὐδέποτε ὑπῆρξεν εἰς τοὺς προκατόχους αὐτῆς.

4) Ὁ ἀνεκδιήγητος Πρωθυπουργὸς ἐκάλεσεν αὐτὴν ἀπὸ τὸ 4% τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος Ἑλλάδος διὰ νὰ ἐκπροσωπήσῃ τὸ 96%  τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ. Ἀκόμη ἡ Πρόεδρος αὐτὴ δὲν ἐζήτησε συγγνώμην δια τὰ ἀπερίγραπτα δεινὰ εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὸν ξενοκίνητον Κομμουνισμόν. Ὡς ἐγράφῃ, κατ’ ἐπανάληψιν, ὁ Κομμουνισμὸς ὑπῆρξεν ἡ μεγαλυτέρα ἀπάτη τοῦ 20οῦ αἰῶνος μὲ 100.000.000 περίπου θύματα αὐτοῦ  παγκοσμίως.

5)  Μέ το νὰ παρουσιάζεται ἡ κυρία Σακελλαροπούλου, μία ἄγνωστος πρὶν εἰς τὴν κοινὴν γνώμην δικάστρια, ὡς ἡ κορυφαία προσωπικότης, προσβάλλονται δεινῶς ὅλαι αἱ πραγματικαὶ διακεκριμέναι προσωπικότητες τῆς Ἑλλάδος.

6)  Ἡ κρινομένη ὡς ἀναξία Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας περιφρονεῖ τὸ Ἱερὸν Μυστήριον τοῦ Γάμου καὶ ἀτιμάζει τὸν θεσμὸν τῆς οἰκογενείας. Συζεῖ μὲ γκόμενον, ἀστεφάνωτον ἄνδρα, τὸν ὁποῖον ἐπιδεικνύει μὲ ὑπερηφάνειαν. Εἶχε δὲ καὶ τὴν προκλητικὴν θρασύτητα νὰ ἀνεβάσῃ τὸν ἐπιβήτορά της εἰς τὴν ἐξέδραν τῶν ἐπισήμων  κατὰ τὴν παρέλασιν τῆς 25ης Μαρτίου ἢ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου.  Αἶσχος! Ἐντροπή! Αἰσχύνη καὶ καταισχύνη!  Οὐδεὶς Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἔπραξε τοῦτο διὰ τὴν νόμιμον σύζυγόν του. Ἡ κυρία Σακελλαροπούλου μὲ τὸν τρόπον αὐτὸν πορνεύει καὶ ζεῖ ἀνήθικον βίον, ἐνῷ, ἰδιαιτέρως ὡς Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, ἔπρεπε νὰ ἦτο παράδειγμα ἐναρέτου βίου.

7)  Ἡ ἀνήθικος αὐτὴ κυρία ἀφῄρεσεν ἀπὸ τὸ Γραφεῖον τῆς Προεδρίας ἐθνικὰ σύμβολα καὶ ἐτίμησε περισσότερον τὴν γάταν της παρὰ τὴν  Ἑλληνικὴν Σημαίαν. Εἰς τὸ προσκέφαλόν της ἀπεικόνισε τὴν γάταν, τὴν ὁποίαν ἔχει ἐπιδείξει πολλάκις.

8) Ἡ κυρία τῆς γάτας ἐδήλωσεν ὅτι δὲν ἔχει πολιτικὴν ἐμπειρίαν. Μετὰ τὴν δήλωσίν της αὐτὴν ἔπρεπε νὰ εἶχε παραιτηθῆ ὡς ἀκατάλληλος δια τὴν θέσιν τῆς Προεδρίας, καθ’ ὁμολογίαν της.

9)  Ὡς ἐγράφη, ἡ Πρόεδρος ἀπεστράφη τὸ ἅγιον Εὐαγγέλιον καὶ περιεφρόνησε τὸν Ἐθνικὸν  Ὕμνον. Ἐνῷ ἐψάλλετο ἀπὸ ὅλους ὁ Ὕμνος τῆς ἐλευθερίας μας, αὐτὴ εἶχε κλειστὰ τὰ χείλη της, ὡς ἐγράφη.

10)  Προσεπάθησε νὰ ἐμποδίσῃ τὸν μακαριστὸν Ἀρχιεπίσκοπον κυρὸν Χριστόδουλον νὰ τελέσῃ τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Ἁγιασμοῦ εἰς τὸ Συμβούλιον τῆς Ἐπικρατείας. Ἡ ἰδία ἠρνήθη νὰ παραστῇ εἰς τὸν Ἁγιασμόν..

11)  Εἰς ἐκπομπὴν τῆς ΕΡΤ1 (10-5-2022) ἐδήλωσεν ἡ ἐν λόγῳ Πρόεδρος ὅτι εἶναι ὑπὲρ τῆς ἀποτεφρώσεως τῶν νεκρῶν σωμάτων καὶ ὑπὲρ τῶν ἐκτρώσεων. Δηλαδὴ δέχεται καὶ συμφωνεῖ νὰ φονεύωνται 300.000 περίπου Ἑλληνόπουλα, κατ’ ἔτος.

12)  Ἐὰν ἐνθυμοῦμαι καλῶς, ἡ κυρία Σακελλαροπούλου εἶπεν ὅτι τὸ δημογραφικὸν (τὸ μέγιστον πρόβλημα τῆς Ἑλλάδος) θὰ ἀντιμετωπισθῇ μὲ τὴν ἐνσωμάτωσιν τῶν ἀλλοδαπῶν (= μὲ τὸν ἀφελληνισμόν).

13)  Ἐδέχθη τὴν ἀντεθνικὴν καὶ προδοτικὴν συμφωνίαν τῶν Πρεσπῶν.

14)  Ὡς φαίνεται, δέχεται καὶ τὴν ὁμοφυλοφιλίαν, ὡς φυσιολογικὴν  κατάστασιν. Ἐνῷ, διὰ τὴν προστασίαν κυρίως τῶν νέων, ἔπρεπε νὰ δηλώσῃ ὅτι ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶναι ἀσέλγεια παρὰ φύσιν καὶ ὅτι, ἐὰν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι γίνουν ὁμοφυλόφιλοι, θὰ ἀφανισθῇ ἐντελῶς τὸ ἀνθρώπινον γένος μέχρις ἑνὸς ἀνθρώπου.

15) Ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἔχει κακὴν ἐξωτερικὴν ἐπιβλητικότητα. Οὐδεὶς Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, ἀνὰ τὸν πλανήτην, ἔχει τοιαύτην μειωτικὴν ἐξωτερικὴν ἐμφάνισιν, ὅπως ἡ κυρία Σακελλαροπούλου καὶ μὲ τὴν συνεχῆ ἀνδρικὴν ἐνδυμασίαν της.

16) Τέλος, ἐγράφη εἰς τὸν ἡμερήσιον Τύπον (28-1-2023) ὅτι «ἦτο γκάφα τῆς Σακελλαροπούλου νὰ μὴ καλέσῃ τὸν Ρῶσον πρέσβυν εἰς τὴν δεξίωσιν τῆς Προεδρίας τῆς Δημοκρατίας διὰ τὸ Διπλωματικὸν Σῶμα». Εἶναι ἀντεθνικὴ ἡ παράλειψις αὐτή. Ἡ Πρόεδρος προσέβαλε μίαν φιλικὴν μεγάλην Χώραν.

Ἐγράφη εἰς τὸν ἡμερήσιον Τύπον (27-1-2023) πρὸς τὸν Πρωθυπουργόν: «Παρ’ τὴν Κατίγκω σου καὶ μπρὸς δὲν τὴν θέλει ὁ λαός». Ἡ σχετικὴ περιρρέουσα ἀτμόσφαιρα εἶναι «Κυρὰ Κατίνα, δὲν σὲ θέλει ὁ λαὸς παρ’ τὴ γάτα σου καὶ μπρός».

Πηγή

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *